Login FormVytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 11 September 2012 06:13

 

OZNAMY - školský rok 2020/2021

 

 

 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ Buková 22 pre školský rok 2020/2021
Prevádzka materskej školy na školský rok 2020/2021:
02.09. - 14.09.2020 od 6,30 do 16,30 bez zberných tried;
Od 16.09.2020: od 6,30 do 16,45 hod. schádzanie detí v zbernej triede podľa Vnútorného režimu MŠ v súlade s COVID-19
Žiadame všetkých rodičov, aby si preštudovali Vnútorný režim MŠ ako aj ostatné časti Školského poriadku / práva, povinnosti, úhrady poplatkov za MŠ, stravu.../. Školský poriadok je zverejnený na webovej stránke školy.

 

 

Poplatok za MŠ uhrádzate v danom termíne /Nariadenie VZN Banská Bystrica/, odporúčame zriadiť si od 09/2020 do 06/2021 trvalé príkazy na úhradu.
Ďalšie OZNAMY
Nakoľko nie je odporúčané organizovať rodičovské stretnutia, žiadame Vás o sledovanie aktuálnych oznamov na nástenkách ako aj webovej stránke MŠ.
V prípade konzultácie a poskytovania informácií sú Vám k dispozícií triedne učiteľky, prípadne vedenie MŠ: erika. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
V priebehu mesiaca SEPTEMBER prebehnú Voľby do Rady školy. Prosíme Vám o súčinnosť pri dodržaní termínov.Veríme, že toto náročné obdobie spolu zvládneme a budeme k sebe ohľaduplní a zodpovední
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
Povinnosti zákonného zástupcu:
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
• Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
• Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3) a lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
• V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
ZELENÁ FÁZA:
MŠ funguje podľa Vnútorného režimu - Školský poriadok
princíp ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

 

ORANŽOVÁ FÁZA:
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.
Dieťa, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo spádový všeobecný lekár.
V prípade, že:
a) Mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u dieťaťa alebo pracovníka školy:
• škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
b) Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19
• v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u dieťaťa / pracovníka
• škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

ČERVENÁ FÁZA:
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

V prípade potvrdeného dieťaťa:
• ak s ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,
• ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,
• po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného pracovníka :
• vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V materskej škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,
• ak sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti. V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka
• vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka.
Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ.
V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom
• materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
• dieťaťa - materská škola sa riadi usmerneniami z oranžovej fázy
Všetky oznamy sú aj na nástenkách MŠ vo vchode a v šatni obidvoch tried.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým úspešný začiatok školského roka 2020/2021
KOLEKTÍV MŠ

ĎAKUJEME
*****
POKYNY PRE RODIČOV OD 2.9.2020

OD 2.9.2020 do 14.9.2020 BUDE MATERSKÁ ŠKOLA OTVORENÁ
OD 6.30 HOD. DO 16.30 HOD. (PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA)

Rozhodnutie ministra školstva SR:
https://www.minedu.sk/data/att/16966.pdf

Pokyny riaditeľky MŠ k nástupu detí na začiatku školského roka 2020-21:
• vstup do areálu MŠ je možný len v ochrannom rúšku pre rodiča aj dieťa,
• dieťa počas VVČ nemusí mať rúško v interiéri ani v exteriéri,
• pri vstupe do šatne je rodič povinný použiť dezinfekciu na ruky,
• dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky mydlom a utrie si ich do papierovej utierky,
• v šatni sa môžu zdržiavať súčasne maximálne dvaja rodičia,
• každé dieťa sprevádza do MŠ len jeden zákonný zástupca,
pri prvom nástupe do MŠ podpisuje zákonný zástupca čestné prehlásenie o tom, že v čase od 17. 8. do 31.8.2020 dieťa ne/cestovalo mimo územie SR alebo sa ne/zúčastnilo hromadného podujatia (tlačivo dostane v MŠ),
• rodič odovzdá učiteľke všetky veci pre dieťa v taške označenej menom dieťaťa,
• v MŠ sa nebude realizovať dentálny program, nenoste deťom zubné kefky,
platí zákaz nosenia hračiek z domu,
• posteľná bielizeň a pyžamá sa bude meniť 1x týždenne,
• uterák pre dieťa zabezpečí MŠ v najnutnejšom prípade (protiepidemiologické opatrenia),
• telesná teplota sa bude deťom merať pri vstupe do budovy v rámci opatrenia ranného filtra, ak nameraná teplota bude vyššia ako 37,2 st.C, je zákonný zástupca povinný si bezodkladne dieťa z MŠ vziať,
v MŠ je vyčlenená miestnosť na bezprostrednú izoláciu dieťaťa s príznakmi ochorenia.

 

*****

Nástup a ranné príchody do MŠ

Ako uľahčiť deťom nástup a ranné príchody do MŠ

► pred vstupom do MŠ dieťa zbytočne nezaťažujte otázkami
typu „Tešíš sa do škôlky?", ničím ho nestrašte

► čo najrýchlejšie dieťa v šatni prezlečte, prezujte a odprevaďte
do tried

► pusu a objatie na rozlúčku dajte dieťaťu ešte v šatni, nie pred
triedou, zhoršilo by to vstup do triedy

► vyhýbajte sa dlhým rozhovorom s učiteľkou pri dverách, ak
potrebujete učiteľke niečo povedať, oznámte jej to ešte pred
vstupom do šatne alebo popoludní pri odchode dieťaťa z MŠ

 

Posledná zmena ( Utorok, 01 September 2020 17:36 )