Login FormVytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 11 September 2012 06:13

 

OZNAMY - školský rok 2019/2020

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

UPOZORNENIE !
OD 15.6.2020  BUDE MATERSKÁ ŠKOLA OTVORENÁ
OD 6.30 HOD. DO 16.30 HOD.

Rozhodnutie ministra školstva SR:

V MESIACI JÚL JE MATERSKÁ ŠKOLA ZATVORENÁ.

NÁHRADNÁ MATERSKÁ ŠKOLA SA PRE MIMORIADNU SITUÁCIU  TENTO ROK NEPOSKYTUJE.

Rozhodnutie zriaďovateľa:

DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE PRIJATÉ DIEŤA LEN V STOPERCENTNOM ZDRAVOTNOM STAVE.

Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Osoby sprevádzajúce deti do materskej školy sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy zdržiavajú len na nevyhnutný čas a pohybujú sa vždy v rúšku.

Dieťa pred vstupom do triedy si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom poverenej osoby.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy!

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a podpisuje prehlásenie zákonného zástupcu  o zdravotnom stave dieťaťa.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

 

Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 

***

Informácie k prázdninám


Milí rodičia,

 

oznamujeme, že v mesiaci JÚL je materská škola zatvorená.

 

Poplatok za mesiac AUGUST za prihlásené deti je potrebné vyplatiť s júnovou platbou do 10.06.2020.

 

jún - 16€

 

august- 30€

 

Deti, ktoré platia počas školského roka 30€, platia tak i počas prázdnin, pokiaľ sú prihlásené.

 

Predškoláci platbu neuhrádzajú. Pri neprihlásených

 

deťoch je potrebné platbu za júl a august zrušiť.

 

Termín platby je potrebné dodržať, inak nebude možné prihlásenie akceptovať.

 

***

Pripomíname,

že vyplnení on-line formulár prídu zákonní zástupcovia dieťaťa v deň zápisu našej materskej školy PODPÍSAŤ.

 

Prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení;

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:
Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.
Riaditeľ materskej školy
a) rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
b) informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).
Tešíme sa na VásKOLEKTÍV MŠ BUKOVÁ 22, B.B.

 

 

***

Milí rodičia a priatelia materskej školy

Vieme, že niektorí uvažujete nad darovaním 2% z Vašich daní a preto aj v tejto nezvyčajnej situácii reagujeme na Váš podnet. Budeme veľmi radi,

keď ich venujete našej MŠ.

ALE vzhľadom na prebiehajúcu situáciu


Potvrdenie o zaplatení dane  a Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

 

 

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 4.4.2020, je možné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Obdobie pandémie bude trvať až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.

 

Na odovzdanie máte čas

Komu už zamestnávateľ tlačivo vydal a má záujem darovať 2% z dane našej MŠ, môže prísť s originálom osobne do MŠ Buková 22, B.B.


(za dodržiavania prísnych hygienických opatrení- rúško, rukavice, vlastné pero)

23.04.2020 od 9.00hod.- do12.00 hod.

odovzdať priamo riaditeľke MŠ Mgr. Erike Valašťanovej, ktorá bude prítomná v budove MŠ z dôvodu montáže optického internetového kábla


Keď ste už originál odovzdali

 

nezabudnite, dôležité sú pre nás KÓPIE vyhlásení alebo KÓPIE daňových priznaní (stačí strana, kde sa nachádzajú údaje o prijímateľovi 2%), aby

sme vedeli vyžiadať vyzbieranú sumu od Občianskeho Združenia, ktorému ste 2% poukázali.


Viac informácií o poskytovaní 2 % z daní nájdete na stránke - www.rozhodni.sk


Vopred ďakujeme

 

 

Usmernenie k zápisu detí do materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Banská Bystrica na školský rok 2020/2021.

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11.marca 2020, ktorým vláda vyhlásila od 12.marca 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30.marca 2020 do odvolania, mesto Banská Bystrica určilo zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 18. mája do  28. mája 2020 v čase od 9,00 hod.  do 15,00 hod. nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:


 1. vyplnením elektronického formulára, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch na stránke mesta,

 2. elektronickou formou - zákonný zástupca môže poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica,

 3. osobne v jednotlivých materských školách s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.


Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.


Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.


Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


Žiadosť o prijatie dieťaťa je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica. Rovnako bude sprístupnený na webovej stránke aj elektronický formulár. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať, môže si žiadosť vyzdvihnúť osobne vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Tlačivá potrebné k zápisu si môžete osobne vyzdvihnúť v čase zápisu alebo si ich môžete stiahnuť zo stránky Školského úradu Mesta Banská Bystrica.

www.banskabystrica.sk/agenda/prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-ms

Upozornenie:

V prípade žiadosti, vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára, bude zákonný zástupca povinný prísť po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky materskej školy žiadosť o prijatie dieťaťa osobne podpísať, k nahliadnutiu predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy:

 • 18. 05. 2020 -    ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5,

 • 18. 05. 2020 - MŠ Radvanská 26, MŠ Buková 22, MŠ Sásovská cesta 21,

 • 19. 05. 2020 -   MŠ Tatranská 63, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Kremnička 22,

 • 20. 05. 2020 -   MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Družby 3,

 • 21. 05. 2020 -    MŠ Horná 22, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Magurská 14,

 • 22. 05. 2020 -    MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82, MŠ Šalgotarjánska 5,

 • 25. 05. 2020 -    MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3, MŠ Trieda SNP 77,

 • 26. 05. 2020 - MŠ Lazovná 32, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Nová 2,

 • 27. 05. 2020 -    MŠ Profesora Sáru 3, MŠ Odbojárov 9, MŠ Tulská 25,

 • 28. 05. 2020 -    MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Jilemnického 8

Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.

Záujmom Mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. V prípade ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne zákonnému zástupcovi dieťaťa možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, kde bude voľné miesto.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom stránky Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže.

 

***

2% z daní

Milí rodičia a priatelia materskej školy

Vieme, že niektorí uvažujete nad darovaním 2% z Vašich daní a preto aj v tejto nezvyčajnej situácii reagujeme na Váš podnet. Budeme veľmi radi, keď ich venujete našej MŠ,

ALE vzhľadom na prebiehajúcu situáciu

 

 

Tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane  a Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 4.4.2020, je možné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Obdobie pandémie bude trvať až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.

 

Na odovzdanie máte čas

Komu už zamestnávateľ tlačivo vydal a má záujem darovať 2% z dane našej MŠ, môže prísť s originálom osobne do MŠ Buková 22, B.B.

 

(za dodržiavania prísnych hygienických opatrení- rúško, rukavice, vlastné pero)

23.04.2020 od 9.00hod.- do12.00 hod.

odovzdať priamo riaditeľke MŠ Mgr. Erike Valašťanovej, ktorá bude prítomná v budove MŠ z dôvodu montáže optického internetového kábla

Keď ste už originál odovzdali

nezabudnite, dôležité sú pre nás KÓPIE vyhlásení alebo KÓPIE daňových priznaní (stačí strana, kde sa nachádzajú údaje o prijímateľovi 2%), aby sme vedeli vyžiadať vyzbieranú sumu od Občianskeho Združenia, ktorému ste 2% poukázali.

 

Viac informácií o poskytovaní 2 % z daní nájdete na stránke – www.rozhodni.sk

Vopred ďakujeme

 

 

***

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do

materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým že:

1) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča

sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú - prípadne iným spôsobom v závislosti od

priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

2)potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní

zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

3) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie

vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia

výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

 

 

***

Aj keď momentálne žijeme dni neľahké, chceli by sme Vám v mene celého

nášho kolektívu MŠ zaželať príjemné prežitie

veľkonočných sviatkov plných pohody, zdravia, úsmevov a radosti z detičiek.


DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Prosíme rodičov o zrušenie trvalých príkazov mesačných rodičovských

poplatkov za MŠ (16€,30€,50€).

 

Oznámenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou výskytom COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať  vo veci príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov:

 • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín prijaté od rodičov/zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 budú zúčtované a preplatky rodičov/zákonných zástupcov budú evidované do ďalšieho obdobia.
 • Výšku preplatku si môže rodič/zákonný zástupca overiť resp. zistiť u riaditeľky ŠJ   e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

 • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prostriedkov prijatých na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi.
 • Príspevky na úhradu režijných nákladov za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami za mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prijatých prostriedkov na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi


Ďakujem.

riaditeľka MŠ Mgr. Erika Valašťanová

 

***

Školské poplatky sú až do odvolania pozastavené.

 

O zápisoch do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budeme informovať.

 

Viac informácii nájdete v priloženom linku tu

***

Milí naši rodičia,

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca do odvolania.

 

Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

 

 

Všetky pre Vás aktuálne informácie budú zverejňované na stránke Mesta B.B. stránke Ministerstva školstva, a tiež sa Vás budem snažiť včas informovať o zmenách, ktoré budú pre Vás dôležité.


Verím, že sú Vaše ratolesti zdravé a taktiež aj Vy a Vaše rodiny.


Prajem všetkým plné zdravie.


riaditeľka MŠ Mgr. Erika Valašťanová

 

***

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Vážení rodičia,

z dôvodu aktuálnej situácie Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ základných a materských škôl, dňom 13.03.2020 prerušuje dochádzku detí a žiakov do materských a základných škôl do odvolania.

Prosíme o sledovanie aktuálnej situácie na stránke MŠ a Mesta Banská Bystrica.

Mgr. Erika Valašťanová - riaditeľka MŠ


Preventívne opatrenia

Vážení rodičia,

 

chceme Vás uistiť, že tak, ako vždy, dodržiavame všetky dôležité hygienické predpisy. V súčasnosti vo zvýšenej miere dbáme na dodržiavanie všeobecných preventívnych ochranných opatreni proti COVID - 19 vírusu. Deti vyzývame, aby si pravidelne umývali ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd. Nedotýkali sa tváre a očí. Na umývanie je zabezpečená teplá voda a antibakteriálne mydlá. Odporúčame Vám, aby ste svojim deťom priniesli jednorázové utierky na utieranie rúk. Zároveň Vás chceme opätovne požiadať, aby ste deti s príznakmi akéhokoľvek ochorenia nedávali do MŠ. Ide nám o zdravie Vašich detí a zároveň nás všetkých.


Veríme, že spoločným úsilím a toleranciou prekonáme toto nepriaznivé obdobie.

Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie.

Mgr. Erika Valašťanová - riaditeľka MŠ

 

***

MIKULÁŠSKA BESIEDKA

Dňa 4. 12. 2019 (v stredu) o 14.30 hod. príde navštíviť deti Mikuláš. Cena divadla: 3€.

***

DIVADLO - DVE ROZPRÁVKY NA BRUŠKU

Dňa 14.11. 2019 (v štvrtok) o 9.30 hod.

***

TECHNICKÉ DIELNE

Dňa 8. 11. 2019 (v piatok) o 10.00 hod. sa budú konať v ZŠ Podlavice Technické dielne. Zúčastňujú sa len predškoláci. Nezabudnite im pribaliť do ruksakov pitie a nejaké malé občerstvenie (ovocie, keksík).

***

KONÍKY

Dňa 6. 11. 2019 (v stredu) nás navštívia koníky. Cena: 3€.

***

JESENNÉ PRÁZDNINY

Dňa 30.10. - 31.10. 2019 bude prevádzka počas prázdnin znížená na jednu triedu.

***

JESENNÉ SLÁVNOSTI

img_2611_508 img_2617_508

***

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV (GDPR) nájdete tu

***

OZNAM

Pedagogický zamestnanec denne vykonáva evidenciu ranného filtra. Ak dieťa chýba v MŠ dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní, rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa predloží písomné vyhlásenie, nie staršie ako jeden deň, že dieťa nemalo prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.


Ak dieťa javí známky ochorenia aj po neprítomnosti, kedy bolo doma liečené, učiteľ môže od rodiča žiadať písomné potvrdenie od lekára pre deti a dorast, že môže navštevovať MŠ.


Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie školského poriadku.

***

PREBERANIE DETÍ V MŠ

Dieťa od rodičov preberá v triede učiteľ, ktorý je zaň zodpovedný od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič splnomocniť aj svoje maloleté deti, nie mladšie ako 10 rokov alebo inú známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Rodič, alebo splnomocnený zástupca preberá za dieťa zodpovednosť od chvíle hneď ako ho preberie od učiteľa.

***

 

plavecky vycvik obrazok

 

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Dňa 10. 10. 2019 (v štvrtok) od 10.00 hod.

***

JESENNÉ FOTENIE

Dňa 25. 9. 2019 (v stredu) o 8.00 hod nás príde fotiť pán J. Moravčík z Badína. Cena za sadu je 10€.

Nezabudnite si so sebou priniesť krásny úsmev :-)

***

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk sa bude vyučovať každú stredu. Deti budú rozdelené do dvoch skupín (začiatočník, pokročilý).

1.skupina bude mať vyučovanie od 14.15 - 14.45 hod.

2.skupina bude mať vyučovanie od 14.50 - 15.20 hod.

Prosíme rodičov, aby zapísali deti do 20. 9. 2019 na nástenke vo vstupnej chodbe.

***

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Dňa 4. 9. 2019 (v stredu) o 16.45 hod sa uskutoční plenárne ZRŠ. Prosíme rodičov o aktívnu účasť ohľadom nových informácií o stravovaní sa detí v materskej škole, nových organizačných pokynoch k zahájeniu školského roka 2019/2020, zloženia členov Rady školy.

***

DIEŤA DO MŠ POTREBUJE DONIESŤ:

 

- papuče na prezutie s pevnou podrážkou

- pyžamo

- oblečenie na pobyt v priestoroch materskej školy v závislosti na ročnom období

- oblečenie na pobyt vonku v závislosti na ročnom období

- pršiplášť

- gumáky

- veci na prezlečenie a náhradné spodné prádlo

- hygienické potreby:

4 ks toaletného papiera

10 ks hygienických vreckoviek

1 bal servítiek

1 bal vlhčených vreckoviek

tekuté mydlo

 

Prosíme rodičov, aby všetky veci označili menom, prípadne značkou dieťaťa.

***

Žiadame rodičov, aby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia / zákon 355 / 2007 / nedávali do materskej školy HRAČKY. Prenášaním hračiek vzniká riziko ochorenia zdravia detí.

Materská škola je vybavená potrebným množstvom hračiek a didaktických pomôcok. Za stratu a poškodenie hračiek materská škola nezodpovedá. Nosenie a hľadanie nevhodných hračiek narúša organizáciu výchovno-vzdelávacích činností.

***

Posledná zmena ( Sobota, 13 Jún 2020 14:13 )